Kassörskan i omförhandling? Om arbete, organisation och genus inom dagligvaruhandeln

Trots att det är så många som arbetar inom handeln, endast vård- och omsorgspersonal är fler än de som är anställda inom detaljhandeln, är arbetssituation där fortfarande relativt outforskad. Det finns dock många intressant fenomen att studera, särskilt som dagligvaruhandeln har genomgått en rad genomgripande förändringar de senaste tio åren.

Kassörskan har traditionellt, precis som begreppet antyder, setts som och oftast varit en kvinna. Men på senare år har denna föreställning utmanats genom bland annat arbetsrotation. Dessutom kan den ökade teknikanvändningen i kassan påverka synen på arbetet som ett ”kvinnojobb”.

Den mest påtagliga strukturförändringen är att stora butiker har etablerats utanför de större samhällenas centrum med brett utbud och utökade öppettider. Andra stora förändringar är; en ökad tekniknivå, med till exempel automatisering; ökad andel extraanställda; och nya organisationsformer, med självstyrande arbetslag och arbetsrotation.

– Detta leder till en ökad centraliserad styrning och kontroll på vissa plan samtidigt som enskilda arbetslag kan bli mer självstyrande och arbetsrotation kan göra att anställda får större ansvar och mer kontroll över det egna arbetet, säger Lena Abrahamsson, projektledare, på Luleå tekniska universitet. Vi kommer att ta fram och sprida kunskap om hur detta påverkar arbetsplatsernas könsmönster och könskonstruktioner.

I dagligvarubranschen jobbar sedan länge både kvinnor och män, idag är fördelningen 62 procent kvinnor och 38 procent män. Men män och kvinnor har haft och har i hög utsträckning olika arbetsuppgifter och olika positioner, med lägre löner och mindre ansvar som följd för kvinnorna.

– Frågan är om de nya förutsättningarna gör så att kassörskans roll kommer att omförhandlas och förändras, säger Lena. Det finns viktig kunskap att hämta om hur den pågående strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln formar, utmanar och reproducerar föreställningar om arbete och kön.


Akademisk artikel

Making gender–work practicable: situating men’s reconstruction of ‘women’s job’ in a Swedish supermarket’s micro-politics

Johansson, K. (2015). Gender, Place and Culture. Online februari 2015

Job Rotation Meets Gendered and Routine Work in Swedish Supermarkets

Johansson, K., Fältholm, Y., & Abrahamsson, L. (2015). Nora. 23(2), 109-124.

Gendering boundary work : exploring excluded spaces in supermarket job rotation

Johansson, Kristina och Lundgren, Anna Sofia (2015). Gender, Place and Culture. Vol. 22, nr 2 , s. 188-204.

Doktorsavhandling

Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser.

Johansson, K. (2015). Luleå: Luleå tekniska universitet.

Projekttitel

Kassörskan i omförhandling? Om arbete, organisation och genus inom dagligvaruhandeln

Syftet med projektet är att sprida kunskap om hur kassörskans roll förändras i handelns pågående strukturomvandling genom att skriva vetenskapliga artiklar till akademiska tidskrifter.

Nyckelord: genus, kassaarbete, arbetsmiljö, teknik, dagligvarubranschen, arbetsrotation

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Lena Abrahamsson,

Luleå tekniska universitet