Innebörden av samhällsansvar i handeln

Handelsföretagens samhällsansvar är en utmanande fråga, alltmer diskuterad men också svårfångad. Frågorna som ställs är var ansvaret ligger och vad man kan göra för att påverka. Butiken är en central enhet i handeln med kopplingar både bakåt i leverantörsleden och framåt mot konsumenterna. Butiken är också en arbetsplats för ett stort antal anställda och en viktig del i det lokala samhället. I den här studien om samhällsansvar är butiken i fokus.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Butikens samhällsansvar

Blombäck A. och Wigren-Kristoferson C. (2011). Handelns Utvecklingsråds rapportserie. Nr 2011:3.

Samhällsansvar på flera fronter

Butikerna har en central position i värdekedjan och interagerar med flera olika aktörer där samhällsansvar kan vara aktuellt. Forskarna gör en uppdelning mellan bakåtriktat ansvar (för tillverkning och transport av varor), närliggande ansvar (för vad som händer i butiken och lokalsamhället) och framåtriktat ansvar (för kunder och varors påverkan då de lämnat butiken).

Personligt intresse är viktigt

Många butikschefer menar att det främst är deras egna personliga engagemang som driver arbetet med frågor kring samhällsansvar.

Kedja kontra fristående butiker

Butikerna som tillhör kedjeföretag gör genomgående mer när det gäller samhällsansvar än mindre fristående butiker.

Definiera ansvaret

Det finns ingen allmängiltig tydlig definition av vad samhällsansvar innebär, ändå är det något som efterfrågas. Som enskild butik är det viktigt att definiera sitt samhällsansvar utifrån befintliga resurser och kompetenser. Det gäller att hitta sätt att påverka på bästa sätt utan att kompromissa med verksamhetens överlevnad. Med utgångspunkt i uppdelningen i bakåtriktat, närliggande och framåtriktat ansvar kan varje butik komma fram till vad som fungerar bäst just där.

Samhällsansvar handlar inte bara om de stora globala frågorna utan även om det som ligger nära; de anställda i butiken, jämställdhet, mångfald, återvinning, material och elförbrukning med mera. Det finns alltså en hel del att göra i den egna verksamheten.

I en butik som tillhör en kedja är frågan vem som äger ansvaret för frågan. Studiens resultat tyder på att butikscheferna i kedjebutiker inte vet så mycket om vad som görs, vilket kan tolkas som att huvudkontoret har tagit på sig ansvaret. Det kan finnas fördelar, såsom ett ökat engagemang, om ansvaret sprids och alla i organisationen känner till vad som görs och hur det görs.

Branschen som helhet

Studien visar att många butiker utför en rad aktiviteter som kan kopplas till samhällsansvar. Samtidigt pekar den på luckor där mer kan göras. Det finns utrymme för branschen som helhet till en fördjupad och förtydligande diskussion om vad som egentligen är samhällsansvar i detaljhandeln, vem som faktiskt har ett ansvar och hur samarbeten mellan olika aktörer kan etableras eller förfinas. En sådan diskussion kan föda nya tankar och bidra till detaljhandelns målsättning att medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kort om studien

Studiens syfte var att undersöka engagemanget i och synen på samhällsansvar på butiksnivå. Fokus ligger på sällanköpshandeln eftersom den är ett relativt outforskad inom detta ämne.

Forskarna genomförde en telefonenkät med 200 butikschefer fördelade på tolv städer av olika storlek runtom i landet. Butikerna i studien var både fristående handlare och sådana som tillhör en kedja. Frågorna gällde ansvar och riktlinjer i förhållande till olika intressenter; varför de utför aktiviteter kopplat till samhällsansvar och vilket ansvar de tillskriver butiken i förhållande till andra aktörer.

I studien definieras samhällsansvar utifrån flera olika intressenter i värdekedjan; producenter och leverantörer, miljö, kunder, butiksanställda och det lokala samhället.


Bokkapitel

Corporate responsibility practices among Swedish retailers: A resource-based view on differences between chain stores and independent stores

2012 Bokkapitel Innebörden av samhällsansvar i handeln

För vad och vems skull har detaljhandeln ansvar?

Blombäck, A. (2010). I Så skapades den moderna butiken: teknik, ansvar och arbete under 100 år, nr 4 i serien Näringslivshistoria, Centrum för Näringslivshistoria: Stockholm.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Butikens samhällsansvar

Blombäck A. och Wigren-Kristoferson C. (2011). Handelns Utvecklingsråds rapportserie. Nr 2011:3.

Projekttitel

Innebörden av samhällsansvar i handeln

Utlysning

Distribution, logistik och partihandel

Projektledare

Anna Blombäck,

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Nyckelord: samhällsansvar, CSR, butik, leverantörsled, hållbarhet, kedjeföretag, konsumtion, anställda