Hållbarhets­redovisning och interna organisatoriska processer för ökad hållbarhet

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller bland annat miljö och socialt ansvar. Denna typ av redovisning har blivit alltmer aktuell på senare år.

Rapport

Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel – roll, relevans och nytta

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2013). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2013:2.

I detta projekt har hållbarhetsredovisningen roll, relevans och nytta för svenska detaljhandelsföretag undersökts.

Hållbarhetsredovisningens roller

Vid en djupdykning i två företag som arbetar med hållbarhetsredovisning återfinns två olika perspektiv. Det ena företaget speglar främst hur den centrala ledningens ambitioner ställs mot lokala butikers utmaningar, medan fokus i det andra företaget ligger på själva genereringen av hållbarhetsredovisningen.

Forskarna identifierar tre olika roller när det gäller hållbarhetsredovisningen i dessa två företag, nämligen:

  • Hållbarhetsmotor.
  • Uppföljningsdokument.
  • Profileringsdokument.

Hållbarhetsredovisningens relevans

Vid en jämförelse mellan två företag som arbetar med hållbarhetsredovisning och två företag som visserligen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, men inte använder hållbarhetsredovisningar specifikt, framkommer tre olika synsätt på relevansen för hållbarhetsredovisningar:

  • Hållbarhetsredovisning är i stort sett irrelevant.
  • Hållbarhetsredovisning är delvis rele­vant.
  • Hållbarhetsredovisning är i högsta grad relevant.

Hållbarhetsredovisningens möjligheter

Hållbarhetsredovisningen hos svenska detaljhandelsföretag har sina brister, men även förtjänster och goda intentioner. Forskarna har tagit fram tre åtgärder som kan öka relevansen av hållbarhetsredovisningen. Dessa är:

  • Indikator- och nyckeltalsanvändning som prestationsmätning snarare än leveransposter från enskilda enheter i organisationen.
  • Synkronisering av vad hållbarhetsredovisning är och förutsätts betyda i organisationen i förhållande till både hållbarhetsarbetet i stort och övergripande strategier och målsättningar (inte bara på hållbarhetsområdet).
  • Fasta strukturer och roller för arbetet med hållbarhetsredovisning för att klargöra ägarförhållandet till redovisningen.

Genom dessa tre åtgärder kan detaljhandels­företag använda hållbarhetsredovisningen som ett styrmedel och som motor i hållbarhets­arbetet. Detta till skillnad från den tandlösa lägesbild redovisningen – som i värsta fall bara visar upp de positiva sidorna – riskerar att vara idag.

Kort om studien

I forskningsprojektet ”Hållbarhetsredovisning och interna organisatoriska processer för ökad hållbarhet” har betydelsen av hållbarhetsredovisning som instrument, dess roll och relevans identifieras för att ta reda på hur dessa processer konkret kan bidra till ökad hållbarhet inom handeln.

Studien har gjorts i tre delar; i delstudie 1 har hållbarhetsredovisningar i svenska detaljhandelsföretag undersökts för att ge en bakgrundsbild till om/hur dessa redovisningar används; delstudie 2 består av en jämförande studie av större detaljhandelsföretag, varav två företag med en omfatt­ande hållbarhetsredovisning och två utan formaliserad hållbarhetsredovisning; delstudie 3 fokuserar på ett detaljhandelsföretags process för framtagande av hållbarhetsredovisning under en hel rapporteringscykel.


Bok

Hållbarhetsredovisning – grunder, praktik och funktion

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2012). Liber förlag.

Bokkapitel

Communicating processes for sustainability in retail. Corporate disclosure or concealment?

Frostenson M., Helin S., och Sandström J. (2012). I Nordic Retail Research: Emerging diversity. Hagberg J., Holmberg U. , Sundström M. och Walter L. (red.). Bokförlaget BAS.

Företaget och hållbarheten

Frostenson M. (2013). I Controllerhandboken (red. Nilsson, F. och Olve, N.-G.). Malmö: Liber.

Rapport

Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel – roll, relevans och nytta

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2013). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2013:2.

Projekttitel

Hållbarhets­redovisning och interna organisatoriska processer för ökad hållbarhet

I detta projekt har hållbarhetsredovisningen roll, relevans och nytta för svenska detaljhandelsföretag undersökts.

Nyckelord: hållbarhetsredovisning, GRI, organisation, styrning, ledning

Utlysning

Hållbar butik

Projektledare

Magnus Frostenson,

Örebro Universitet