Från ord till handling – handelns roll i utvecklingen av hållbara och hälsosamma matvanor

status:
pågående

Just nu står de stigande matpriserna i fokus - hushållens försämrade ekonomi och den höga inflationen har blivit ett dagligt inslag i nyhetsrapporteringen. I kölvattnet av ökad inflation såg handeln såg redan i höstas tydliga förflyttningar i konsumtionsmönster, där en pressad hushållsekonomi gör att hushållen prioriterar ner hållbarhet och hälsa. Projektet syftar till att utveckla vår kunskap om handelns roll och strategier för att bättre kunna bidra till ett hållbart och hälsosamt samhälle.

En viktig utgångspunkt i det här projektet är att dagligvarubutiken spelar en nyckelroll som bryggan mellan produktionssidan och konsumtionssidan av marknadssystemet för livsmedel. Projektets teoretiska förankring är tvärvetenskaplig och projektgruppen har en bred sammansättning med forskare från olika vetenskapliga perspektiv. En viktig teoretisk utgångspunkt i projektet är att konsumenter har i allmänhet en positiv attityd till hållbar och hälsosam mat – men att gå ”från ord till handling” är inte alltid självklart. Gapet mellan attityd och beteende är identifierat och styrkt i tidigare forskning, men det behövs mer forskning om hur gapet kan stängas.

Att bidra till hållbara och hälsosamma matvanor står högt på dagligvaruhandelns agenda, som en del av branschens samhällsbidrag. Genom vår kvalitativa ansats tar det här projektet forskningen vidare genom att utforska och förstå hur dagligvaruhandeln kan påverka konsumenter och hushåll i anpassningen av sina beslut kring hållbara och hälsosamma matval och matvanor, och vilka strategiska val som handeln och dess leverantörer kan ta för att bättre kunna bidra till ett hållbart samhälle

Projekttitel

Från ord till handling - handelns roll i utvecklingen av hållbara och hälsosamma matvanor

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektledare

Jens Hultman

Högskolan i Kristianstad

Övriga projektdeltagare

Maria Nyberg

Högskolan i Kristianstad

Heléne Tjärnemo

Högskolan i Kristianstad

Axel Welinder

Högskolan i Kristianstad

Christian Fuentes

Lunds universitet

Beviljat anslag

1 989 000

Tidsplan

september 2023 - augusti 2025