En dynamisk analys av produktiviteten i svensk handel

Att få ut största möjliga vinst i förhållande till sin arbetskraft eller sitt investerade kapital är målet för de flesta företagare. Det är något företagen inom handeln blivit allt bättre på, vilket visar sig i ökade produktivitetstal. Men det finns stora skillnader mellan vilka typer av företag som ökar sin produktivitet och därmed har bättre förutsättningar att utnyttja förändringar i den lokala marknaden.

Rapport

Finns det en Wal Mart-effekt utan Wal Mart?

Hjalmarsson, Orth och Maican (2009). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2009:1.

Vad är en Wal Mart-effekt?

I rapporten utgår forskarna från amerikanska studier som kommit fram till att detaljhandelsjätten Wal Mart har ökat produktiviteten i de områden där företaget har etablerat sig. Forskarna har undersökt, och funnit en liknandeeffekt inom svensk detaljhandel: nyetablering av stora handelsföretag bidrar till ökad produktivitet

Ja, det finns en svensk Wal Mart-effekt

Forskarnas fråga i rapporttiteln: Finns det en Wal Mart-effekt utan Wal Mart? – kan alltså besvaras med ett ja. Att nya företag etablerar sig och att gamla företag lämnar marknaden har en gynnsam effekt på produktiviteten inom detaljhandel. Handelns strukturomvandling, med allt större butiker, mer kapital och nyare teknik bidrar till den utvecklingen.

Plan och bygglagen kan påverka produktivitetsutvecklingen

Slutsatsen att nyetablerade företag är en huvudsaklig drivkraft bakom produktivitetstillväxten i svensk detaljhandel är i linje med resultat funna i den amerikanska detaljhandeln. Därmed kan det konstateras att det finns en positiv Wal-Mart effekt i form av ökad produktivitet i svensk detaljhandel. Resultaten är intressanta eftersom nyetablering av företag är reglerad via Plan- och Bygglagen, som ger kommunen rätt att bestämma huruvida ett företag kan etableras eller inte. Även om regleringen inte utvärderats direkt visar resultaten att produktiviteten kan öka via nyetablering av företag, något som innebär att en allt för restriktiv tillämpning av lagen kan få en negativ effekt på produktivitetsutvecklingen. Denna produktivitetsvinst ska dock vägas mot negativa effekter på exempelvis miljö och trafik.

Kort om studien

Rapporten bygger på SCBs företagsstatistik och arbetsmarknadsstatistik för svensk detaljhandel. I analysen har traditionella produktivitetsmått använts, som försäljning per arbetad timme. Där har också totalfaktorproduktivitet beräknats, ett mått som tar hänsyn till hur effektivt arbetskraft och kapital används för att generera försäljning. Studiens syften var:

  • Att mäta totalfaktorproduktivitet inom detaljhandeln med hjälp av en sofistikerad modell som tidigare inte använts på svenska data.
  • Att analysera vilka faktorer som gör ett företag högproduktivt respektive lågproduktivt.
  • Att förklara vilka typer av företag som driver produktivitetstillväxten i svensk detaljhandel.

Working paper

Maican och Orth (2012). IFN Working Paper 939.

Rapport

Finns det en Wal Mart-effekt utan Wal Mart?

Hjalmarsson, Orth och Maican (2009). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2009:1.

Projekttitel

En dynamisk analys av produktiviteten i svensk handel

Utlysning

Butiken som marknadsplats 2007

Projektledare

Lennart Hjalmarsson,

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Nyckelord: Walmart, etablering, produktivitet, strukturomvandling, kommuner, produktivitetstillväxt