En butik för alla åldrar? Äldre konsumenters reaktioner på fysiska butiksmiljöer

Tack vare den ökande medlivslängen är idag en av fem personer i Sverige över 65 år. I takt med att den äldre delen av befolkningen växer är äldre konsumenter också en växande målgrupp bland dagens konsumenter. Men hur betydelsefull är gruppen äldre konsumenter för handeln och hur påverkas de av fysiska butiksmiljöer?

– Syftet med projektet är att utöka kunskapen om den här äldre konsumentgruppen, om hur viktig den här målgruppen är och hur de reagerar på den fysiska butiksmiljön, säger Hanna Berg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Forskningsgruppens förhoppning är att ny kunskap ska göra den äldre konsumentgruppen mer tillfredsställda med butiker, kampanjer och service i handeln – men också leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för handeln på längre sikt. Forskningsprojektet genomförs tillsammans med företagen Telia och Coop.

Tre viktiga fokusområden

Utifrån den äldre konsumentgruppen kommer forskningsgruppen att fokusera på tre olika delar av den fysiska detaljhandeln:

  • Fysisk butiksmarknadsföring, som t.ex. skyltning, utformning och inredning
  • Kampanjer och kommunikation kopplat till butik
  • Kundmöte och service

Tidigare forskning har främst fokuserat på yngre konsumentmålgrupper, vilka ofta anses som mer köpstarka. Detta utan hänsyn till att det är de äldre som har starkare köpkraft. Forskning pekar också på att äldre konsumenter upplever att de blir bortglömda när butiksskyltning och kampanjer nästan uteslutande riktar sig till yngre.

– Förhoppningen är att projektet ska ta fram kunskap som kan tillämpas praktiskt i handeln och som på sikt också gör de äldre konsumenterna mer nöjda med butiker, kampanjer och service i handeln, säger Hanna.

Projekttitel

En butik för alla åldrar? Äldre konsumenters reaktioner på fysiska butiksmiljöer

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Hanna Berg, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare

Karina T. Liljedal

Handelshögskolan i Stockholm

Sven-Olov Daunfeldt

Handelns Forskningsinstitut

Samarbetspartners

Telia och Coop

Beviljat anslag

1 992 300 konor

Tidsplan

September 2020 - februari 2022

Projektets syfte är utöver sitt forskningsbidrag generera praktisk kunskap om de äldre konsumenternas betydelse för handelsnäringen och om deras reaktioner på fysiska butiksmiljöer, kampanj och kommunikation i butik, samt kundmöten
med butikspersonal.