Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?

På många mindre orter har stadskärnan förfallit de senaste åren. I takt med att städernas centrum förfaller blir området allt mer oattraktivt och både företag och människor väljer bort platsen.

– Vi vill att resultaten ska kunna användas för att öka stadskärnans attraktionskraft i mindre städer och därmed bidra till att de blir betydelsefullare som både mötesplatser och destinationsorter, säger projektledaren Oana Mihaescu, fil. dr, Handelns Forskningsinstitut.

Stadskärnan utarmas i många mindre städer till följd av strukturomvandlingen i ekonomin och den tilltagande urbaniseringen. Externhandeln pekas ofta ut som en starkt bidragande faktor till att centrumhandeln tappar sin attraktionskraft.

– Utarmningen är problematisk eftersom stadskärnan fyller en viktig social funktion som mötesplats i mindre städer, säger Oana. En attraktivare småstad har också bättre möjligheter att dra till sig turister, företag, investeringar och arbetstagare.

Besöksnäring och handel

Det finns inte så mycket kunskap om handeln och besöksnäringens roll och betydelse i mindre städer. Det beror bland annat på att det saknas en vetenskaplig definition av vad en småstad är och vad dess stadskärna omfattar. Forskargruppen börjar därför med frågan om definitionerna.

– Vi kommer att jobba tillsammans med en bred referensgrupp med olika betydelsefulla aktörer för att etablera grunddefinitionen samt gå vidare med handelns och besöksnäringens betydelse, säger Oana. Det är viktigt att vi har med aktörer som kan båda näringarna. Projektet är även ett samarbete mellan konsulter vid HUI Research och forskare vid flera olika lärosäten med olika ämnestillhörighet, vilket kommer att ge projektet både djup och bredd.

Detta kommer att lägga grunden för den kartläggning som sedan görs för att studera och analysera hur handeln och besöksnäringen interagerar i de mindre städerna och hur de bidrar till att skapa ett levande stadsrum och mötesplatser. Även externhandelsplatser kommer genom registerdata tas med i analysen för att se vad externhandeln har för betydelse för stadskärnans utveckling och attraktivitet.

– Projektet planeras bland annat utmynna i en fotobok där bilder av städernas handelsplatser och besöksanledningar kombineras med en ekonomisk-historisk analys av utvecklingen i staden, säger Oana.

Projekttitel

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?

Syftet med projektet är att studera handeln och besöksnäringens roll och betydelse för att skapa en attraktiv stadsmiljö i mindre städer.

Utlysning

Framtidens fysiska mötesplats 2017

Projektledare

Oana Mihaescu,

Handelns Forskningsinstitut (HFI)

Övriga projektdeltagare

Niklas Rudholm

professor, HFI och Högskolan Dalarna

Jan Jörnmark

docent, Göteborgs universitet

Tobias Rönnberg

senior konsult, HUI Research

Samarbetspartners

Svensk Handel, Visita, KTH, Chalmers, Lunds universitet, Entreprenörskapsforum, Svenska Stadskärnor, Agora, Tyréns, Ica och Coop.

Beviljat anslag

3 647 880 kronor

Projekttid

2017–2019

Syftet med projektet är att studera handeln och besöksnäringens roll och betydelse för att skapa en attraktiv stadsmiljö i mindre städer.