Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom detaljhandeln

Frågor kring företags roll och ansvar i samhället aktualiseras idag inom detaljhandeln. De flesta större detaljhandelsföretag kommunicerar frågorna. Mindre uppmärksamhet har riktats mot de personer som utgör detaljhandelsföretagens frontlinje, butikspersonalen, och hur dessa personer upplever stödet från arbetsgivare i dessa frågor. Denna studie fokuserar på hur större svenska detaljhandelsföretag kommunicerar ansvarsfrågor från webb till butik.

Rapport

CSR från webben till butiken

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2010). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2010:7.

Rekommendationer till branschen

Utvecklade ansvarsstrukturer kan fylla en viktig funktion på så sätt att de skapar en trygghet för medarbetarna och gör att de känner en samhörighet med företaget. Att veta vad som gäller och att företaget tar ansvar ökar stoltheten för den enskilde medarbetaren och gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare samt stärker varumärket.

Baserat på det som framkommit i studien har kunderna en mycket liten roll i arbetet med etik- och ansvarsfrågor, kommunikation riktar sig främst till andra intressenter så som investerare, media och NGOs. Här kan företagen bli bättre på att fånga upp frågor från konsumenterna och informera i butik om sitt arbete, exempelvis genom en broschyr vid kassan.

Butikspersonalen är en viktig resurs och de bör få utbildning i dessa frågor så att de är förberedda på eventuella frågor eftersom kundmötet i butik ofta är konsumenternas enda kontakt med företagen och formar deras bild av detsamma.

Kort om studien

Rapporten CSR från webben till butiken bygger på tre olika delstudier som tar upp frågor kring etik- och ansvarsfrågor; dels en webbstudie av alla detaljhandelsföretag med fler än 100 anställda, dels en fördjupningsstudie där ett antal företag inom olika branscher från webbstudien som arbetar aktivt med dessa frågor har valts ut och studerats närmare och till sist fallstudier av två företag som går på djupet. Syftet med forskningsprojektet har varit att identifiera och utveckla stödstrukturer för att hantera etik- och ansvarsfrågor inom detaljhandeln.


Akademisk artikel

Organising corporate responsibility through filtration: A study of web communication patterns in Swedish retail

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2011). Journal of Business Ethics 100(1), 31-43.

The internal significance of codes of conduct in retail companies

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2012). Business Ethics. A European Review, vol. 21, no. 3, pp. 263-275.

Bok

Att förstå företagsetik

Frostenson M. (2011). Malmö: Liber.

Bokkapitel

Etiska koder: Vem angår de och varför?

Frostenson, M. (2012). I Hans De Geer och Claes Trollestad (red.) Etik och integritet. Stockholm: Etikkollegiet.

Communicating processes for sustainability in retail. Corporate disclosure or concealment?

Frostenson M., Helin S., och Sandström J. (2012). I Nordic Retail Research: Emerging diversity. Hagberg J., Holmberg U. , Sundström M. och Walter L. (red.). Bokförlaget BAS.

Rapport

CSR från webben till butiken

Frostenson M., Helin S. och Sandström J. (2010). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2010:7.

Projekttitel

Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom detaljhandeln

Utlysning

Handeln som arbetsplats

Projektledare

Johan Sandström,

Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Denna studie fokuserar på hur större svenska detaljhandelsföretag kommunicerar ansvarsfrågor från webb till butik.

Nyckelord: CRS, webb, butik, kundmöte, ansvarsstruktur, medarbetare