Arbetsmiljö i en digital värld – förbättrade synergieffekter genom humankapital och AI

status:
pågående

Artificiell intelligens (AI) blir alltmer påtaglig inom handelsnäringen. Tekniker som automatisering, robotisering, maskininlärning och business intelligence skapar oändliga möjligheter för att öka effektivitet, skapa nya tjänster och identifiera och stödja nya konsument beteenden. Exempel på hur AI används inom handelsnäringen redan idag är: personaliserad marknadsföring, smart produkt rekommendationsteknik, omnichannel-lösningar, virtuell shopping, intelligent returhantering, algoritmer för minimering av koldioxidutsläpp, digitala assistenter och prediktions analyser för lagerhantering baserat på tidigare leverans- och försäljningshistorik.

Mot denna bakgrund är det lätt att konstatera att handeln står mitt i ett digitalt skifte som i grunden kommer att förändra organisatoriska strukturer, kulturer, kundbeteenden och ledningsstrategier vilket i sin tur får konsekvenser för såväl arbetsmiljöer och arbetsvillkor. Utan tvekan finns det flera fördelar med att införa AI i handeln. T ex är AI överlägset människors förmågor när det gäller t ex mönsterigenkänning, beräkningskapacitet och minneskapacitet. Likväl har alltfler företag på senare tid börjat inse att AI inte kan ersätta människors kunskaper, erfarenheter och kompetenser som t ex logiska resonemang, abstraktion, tyst kunskap, intuition). Dessutom rapporterar flera forskare att AI:s närvaro på arbetsplatser inom handeln är kontroversiellt. Införandet av AI borde leda till säkrare jobb som reducerar kognitiv belastning men istället konstaterar forskare att de två stora utmaningarna vid införandet av AI handlar om att 1) jobb försvinner och 2) medarbetares möjligheter till kontroll över sin arbetssituation reduceras. Flera rapporter från starka samhällsaktörer som Arbetsmiljöverket, Handelsrådet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Afa försäkring belyser särskilt riskerna med medarbetares kontroll över sin arbetssituation i termer av delaktighet, ansvar och meningsfullhet. Utifrån både ett individ perspektiv och ett större samhällsperspektiv finns det följaktligen en oro att AI, robotar och maskiner kommer att ersätta människor på arbetsplatser.

En orsak till arbetsmiljöutmaningarna är att flera handelsföretag saknar ett strukturerat arbetssätt vid utveckling och uppföljning av arbetsmiljöer där medarbetare kan samverka med AI. Vid en genomgång av befintliga metoder/processer/checklistor som ska stödja utveckling och uppföljning av goda arbetsmiljöer kan vi konstatera att dessa har ett fokus på personalsäkerhet och ergonomi men saknar stöd för att arbetsmiljöarbete som avser medarbetares samverkan med digital teknik (t ex AI, robotar och automatisering). Med hänsyn till dessa utmaningar syftar projektet till att konstruera en metod som stödjer utveckling och uppföljning av goda arbetsmiljöer där medarbetare och AI samverkar. Metoden kommer att innehålla guidelines, processer och checklistor som ska stödja handelsföretag att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vår avsikt är att metoden ska vara generellt tillämpbar för handelsföretag. Vi kan också konstatera att införandet av AI i flera företag utgått ifrån ett strikt tekniskt perspektiv. Vår uppfattning är att ett tekniskt perspektiv är nödvändigt men otillräckligt. Utvecklingen av metoden kommer därför att utgå ifrån ett socio-tekniskt perspektiv som utöver tekniska utmaningar inkluderar människors och organisationers möjligheter, mål och värden. Den utgångspunkt vi intar i projektet är att AI på flera sätt kan bidra positivt till handelns utveckling men att människors unika förmågor är i grunden avgörande. AI:s roll är att förstärka människor i utförandet av arbetsuppgifter – inte att ersätta människor.

Projekttitel

Arbetsmiljö i en digital värld - förbättrade synergieffekter genom humankapital och AI

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektledare

Stefan Cronholm

Högskolan i Borås

Övriga projektdeltagare

Hannes Göbel

Högskolan i Borås

Beviljat anslag

1 557 225

Tidsplan

oktober 2023 - mars 2025