fredag 5 februari 2016

Karriärvägar inom handeln

Att göra karriär inom handeln är kanske inget särskilt många suktar efter då branschen av många anses vara en genomgångsbransch ­– ett stopp på vägen vidare ut i arbetslivet för den karriärsugne.
Thomas Andersson, Högskolan i Skövde
Thomas Andersson, Högskolan i Skövde

– Jag tycker att det är mycket intressant att studera arbetslivsfrågor inom handeln, vilket är ett något eftersatt område då många handelsforskare riktar in sig på marknadsföring och konsumentbeteende, inledde Thomas Andersson från Högskolan i Skövde som tillsammans med några kollegor studerat karriärvägar inom detaljhandeln.

Sverige som positivt exempel

När forskare genomförde en tidigare studie om hur medarbetare inom handeln i Sverige trivs blev de varse den stora skillnaden som finns mellan Sverige och andra länder.

– Världen över anses handeln inom forskningen vara en eländesbransch där anställda utnyttjas till max, sa Thomas. Men i Sverige berättade medarbetarna inom handeln istället hur väl de trivdes och hur motiverade att göra ett bra jobb de var.

Detta blev en av utgångspunkterna för den nya studien om karriär inom detaljhandeln. Dels att handeln är en genomgångsbransch och att det inte finns några tydliga traditionella, men även att Sverige sticker ut på ett positivt sätt i ett internationellt perspektiv.

Objektiv vs subjektiv karriär

Thomas menar att de flesta som arbetar inom handeln inte drivs av någon vilja att göra traditionell, objektiv, karriär, utan snarare motiveras av ansvar och mandat i de vardagliga arbetsuppgifterna, en form av subjektiv ”osynlig” karriär. De som arbetar inom handeln har vanligtvis andra drivkrafter än de som har som ambition att ha hög status; anställningstrygghet, anpassning till den egna livsstilen, socialt utbyte och stolthet är viktigare.

– Att handeln också är något av en genomgångsbransch behöver inte heller vara något negativt, sa Thomas. Handeln kan fokusera på vad man får med sig och värdet av erfarenheterna istället för att satsa på att hålla kvar folk.

Skillnader mellan kvinnor och män

Studiens resultat visar att det finns problematiska löneskillnader mellan män och kvinnor inom handeln som inte bara beror på skilda arbetsuppgifter. Kvinnor har lägre lönenivåer samt även färre direktörsposter än män inom handeln.

Inställningen till karriär är relativt lika mellan män och kvinnor inom detaljhandeln, men fler män når alltså de högre posterna.

– Vi drar slutsatsen att det beror på indirekta faktorer och strukturer som missgynnar kvinnor snarare än upplevd självförmåga, avslutade Thomas.