fredag 16 mars 2018

Handeln som tillväxtmotor

Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Näringspolitiken i Europa riktas idag främst mot tillverkningsindustrin, och även i den vetenskapliga litteraturen är det vanligt att beslutsfattarna rekommenderas att stödja tillverkningsföretag snarare än företag i andra branscher. Stöden motiveras ofta med att investeringar i tillverkningsindustrin är förknippade med positiva överspillningseffekter till andra företag inom regionen, medan detta inte i lika hög utsträckning skulle varit fallet om stödet istället hade givits till andra branscher som exempelvis handeln.

Oana Mihaescu berättar under detta seminarium om vilken roll handeln har som tillväxtmotor och vilka positiva effekter en stor handelsetablering kan få i en region. Elisabet Elmsäter-Vegsö från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel kommenterar utifrån ett näringslivsperspektiv.
Finns det då positiva överspillningseffekter av till exempel stora handelsetableringar? Projektet undersöker existensen och storleken av positiva överspillningseffekter i produktivitet av stora handelsetableringar, om det finns vissa regioner där positiva effekter av stora handelsetableringar är särskilt troliga, och om det är överspillningseffekter inom en specifik handelsbransch eller mellan olika handelsbranscher som är viktiga.
Ur ett policyperspektiv skulle positiva överspillningseffekter av stora handelsetableringar motivera att lokala beslutsfattare stöder sådana etableringar, men även att handeln som bransch ges ökat utrymme i den nationella närings- och innovationspolitiken.
Oana Mihaescu forskar inom ekonomisk geografi med fokus på platsens attraktivitet och särskilt på detaljhandelns roll för att skapa attraktiva platser. Under de senaste åren har hon huvudsakligen studerat regionala effekter av stora handelsetableringar samt regionala överspillningseffekter av en ökad handel. Dessutom är hon intresserad av detaljhandelns lokalisering med fokus på stad-förort-dikotomin och särskilt av förhållandet mellan stadskärnor och externa köpcentrum, olika faktorers påverkan på fastighetsvärden samt ekonomiskt tillväxtstöd i små och medelstora städer.
Elisabet Elmsäter Vegsö är näringspolitisk expert och arbetar med stads- och platsutveckling samt besöksnäringsfrågor på Svensk Handel. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti- och detaljhandeln, såväl fysisk som digital.