Handelns valideringsmodell

I samarbete med handelns parter har Handelsrådet utvecklat en valideringsmodell för butikssäljare. I dagsläget finns ingen fast organisation för genomförande av validering. Den arbetsgivare som vill validera sin personals kompetens är välkommen att kontakta Handelsrådets kansli för en diskussion om hur detta kan organiseras.

Validering – för individen, för företaget

Att vara butikssäljare kräver en mängd yrkeskompetens. Till skillnad från i en del andra yrken är kompetensen mer svårfångad och inte lika strikt formulerad, som till exempel för elektrikerns eller sjuksköterskans.

Därför finns validering!

I valideringsprocessen kartläggs och bedöms butiksmedarbetarens kompetens. Kvittot på branschkunskaperna blir ett branschintyg. Men minst lika viktigt är själva valideringsprocessen som i sig innebär lärande för nya kunskaper och färdigheter.

Grundläggande är att hela skall vara en positiv upplevelse.

Flera av de kompetenser som butikssäljaren behöver, är också viktiga i andra yrkesroller. Därför är valideringen också värdefull i en fortsatt yrkeskarriär.

För företaget, som låter validera sina anställda, är fördelarna flera. Valideringen blir ett sätt att utveckla medarbetarna och därmed hela företaget. I förlängningen kan det användas som ett verktyg vid rekrytering.

Övergripande, för branschen, är validering ett sätt att kvalitetssäkra yrkesrollen butikssäljare.

Så ser valideringen ut

Validering består av två delar: kartläggning och bedömning. I kompetenskartläggningen svarar deltagaren på frågor och samtalar med en certifierad bedömare. Denne avgör utifrån samtalet vad som blir nästa steg: utbildning/kompletterande aktivitet eller kompetensbedömning direkt. Därefter sker deltagande observationer och intervjuer med kollegor. Härefter kan branschintyget utfärdas.

Filmer om validering

Handelns valideringsmodell – butikssäljare:

Handelns valideringsmodell:

360-undersökning: