torsdag 22 oktober 2020

Nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet anslår dryga 12 miljoner till sju forskningsprojekt inom handelns område.
– Projekten har en stor bredd, både vad gäller kopplingen till olika lärosäten och till olika discipliner, konstaterar Handelsrådet FoU-expert Andreas Hedlund.

I årets utlysning ”Forskning relevant för handeln” har nyttan för branschen varit en tungt vägande faktor.

Projekten löper på en tidslängd av upp till två år och merparten startar nu under senhösten. Forskningsspannet är brett: från fysisk detaljhandel över hållbarhet, lager och logistik till detaljhandelns roll för samhällsutvecklingen.

Historiskt sett har de ekonomiska disciplinerna dominerat den forskning som Handelsrådets finansierat.
– Extra roligt är att både KTH och Chalmers finns med den här gången, säger Andreas Hedlund.

En av de forskare som beviljats forskningsmedel från Handelsrådet är Cecilia Cassinger, docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

– Nu får vi en chans att bygga vidare på vår tidigare forskning som handlar om upplevelser av rädsla och terrorhot, den här gången med bäring på handeln, säger Cecilia Cassinger.

En färsk forskningskartläggning visar att det totalt i Sverige satsades cirka 370 miljoner på handelsforskning under åren 2015-2019. Av dessa bidrog de privata finansiärerna med drygt 170 miljoner kronor. Handelsrådet står för cirka en tredjedel av dessa.

– Handelns andel av de statliga forskningsanslagen är försvinnande liten i förhållande till branschens stora betydelse för samhället. För att kunna möta branschens utveckling och förstå dess roll behövs ökade forskningsresurser. Något som ytterst är en fråga för ansvariga politiker, kommenterar Handelsrådets vd Mats Johansson.

Faktaruta

Dessa sju projekt har fått pengar från Handelsrådets utlysning 2020:

En butik för alla åldrar? Äldre konsumenters reaktioner på fysiska butiksmiljöer

Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm

Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer

Cecilia Cassinger, Lunds universitet

Välklingande butiksvaror: En generell och applicerbar metod för bättre arbetsmiljö och färre stölder

Kjetil Falkenberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige

Kajsa Hulthén, Chalmers tekniska högskola

Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

Joakim Kembro, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Berndt Lundgren, Kungliga Tekniska Högskolan

Gör prisjämförelsesidor handeln mera konjunkturkänslig?

Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut

Läs mer om forskningsprojekten här.