måndag 16 april 2018

Nya miljoner till handelsforskning

14,5 miljoner till forskning inom handeln. Sju nya forskningsprojekt har fått forskningsanslag från Handelsrådet.
– Tillsammans med Mathem får vi nu möjligheten att driva ett projekt för att vidga de äldre konsumenternas matlandskap och för att visa hur handeln med digitaliseringen kan stärka sin sociala hållbarhet, säger Ulrika Holmberg, Göteborgs universitet, en av de forskare som får ta del av anslaget.

Handelsrådet är Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning.

– Vi jobbar aktivt för att öka utbytet av ny kunskap och interaktionen mellan akademi och praktik, säger Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet.
Handelsrådets verksamhet bekostas av parterna på arbetsmarknaden. Ett av Handelsrådets prioriterade områden är just forskning och utveckling och rådet finansierar forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen.

Nu får sju forskningsprojekt dela på sammanlagt 14,5 miljoner kronor. De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen: kundernas tillit, karriärvägar i handeln, butiken som mötesplats, prisjämförelser, personalens roll i servicemöten och nya möjligheter med en digitaliserad matmarknad.

De sju projekten är resultatet av en utlysning där högsta prioritet har varit relevansen för handelsnäringen och reellt samarbete mellan olika aktörer. Flera av forskningsprojekten berör digitaliseringen och den pågående strukturomvandlingen i handeln. Utlysningen visar på nya infallsvinklar.

– Det är positivt då det leder till att handelsforskningen breddas och blir alltmer tvärvetenskaplig, säger Lena Strålsjö och fortsätter: – Det har varit stenhård konkurrens och vi är glada att vi har fått fram två projekt med fokus på karriärutveckling, eftersom kompetensförsörjningen är ett prioriterat område i branschen.

Stefan Larsson, Lunds universitet, är en av dem som fått pengar till sitt arbete:
– Nu kan vi i samverkan med tankesmedjan Fores dra igång angelägen forskning kring hur man bäst kan bygga och bibehålla kundernas tillit för en alltmer datadriven handel. Vi vill besvara frågan vilken grad av transparens som är både lämplig och praktiskt möjlig vid insamling och användning av individers data.

 

Kontaktperson: Andreas Hedlund, FoU-expert, Handelsrådet.
Tel: 010-471 85 46. E-post: andreas.hedlund@handelsradet.se