Omställning

Handelsrådet verkar för att omställningsmöjligheter som finns på den svenska arbetsmarknaden kan användas så effektivt som möjligt av handelns företag och medarbetare.

En grupp med representanter från arbetsmarknadens parter arbetar med dessa frågor och de fokuserar i nuläget främst på:

  • Att undersöka i vilken utsträckning befintliga omställningssystem används av handelns parter.
  • Vilken kompetens om handeln som finns i omställningssystemen.
  • Huruvida systemens erbjudanden motsvarar handelns behov.

Arbetet ska bland annat på sikt ligga till grund för framtida informationsinsatser som ökar vetskapen hos handelns företag och medarbetare om vilka möjligheter till omställning som finns.

Omställningsfrågor som rör handeln hanteras av det av Handelsrådet bildade Handelns Omställningsråd som består av sex personer från Handelsrådets huvudorganisationer; tre vardera från arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. Gruppen initierar projekt, anordnar aktiviteter och annat i samarbete med Handelsrådets kansli.