Vad påverkar etableringen av handelsföretag?

Utvecklingen av och hur det går för handelsföretagen beror till stor del befolkningstätheten på lokal och regional nivå. Förändringar i strukturen och tillgängligheten har stor betydelse för lokalisering av handelsföretag. Sambanden mellan dessa parametrar kommer att undersökas av doktoranden Özge Öner.

Namn: Özge Öner

År: 2010

Typ: Doktorand

Idag bor det fler människor i städer än på landsbygden för första gången i historien. Detta innebär att våra konsumtionsvanor har ändrats och de stora städerna är centra för shopping och inte produktion. Shopping har också blivit en allt viktigare del i ekonomin och är en betydande del av BNP idag.

Med detta som bakgrund kommer Özge Öner, som finns på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, i sitt avhandlingsarbete fokusera på vid vilken regionstorlek vissa handelssektorer etableras och vilka handels- och tjänsteföretag som etableras i växande och krympande regioner. På ett dynamiskt plan undersöks om tröskeln för etablering har förändrats över tid och till sist studeras storlek på marknaden och förändringar i storleken i relation till förbättrad infrastruktur.

– Resultat kommer inte bara att vara till nytta för handeln utan även för lokala och regionala planerare och beslutsfattare, säger Özge.

Namn: Özge Öner

År: 2010

Typ: Doktorand