Makten att göra ett bra jobb

Empowerment är ett populärt koncept inom personalledning eftersom medarbetare som känner att de har kontroll också anses bli mer motiverade, engagerade, självständiga, delaktiga och ansvarstagande.

Namn: Linda Weidenstedt

År: 2016

Typ: Doktorand

Empowerment – att den som har den formella makten överlåter makt till någon som formellt sett befinner sig lägre ned i hierarkin – menas, förutom att det leder till bättre prestation, öka arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. För att uppnå empowerment av medarbetarna rekommenderas en rad åtgärder som möjliggör mer kreativitet, initiativtagande, självbestämmande, samverkan i arbetslag, flexibel resursfördelning och en mindre hierarkisk ordning på arbetsplatsen. Empowerment-ambitioner kan dock trots sitt positiva rykte och goda intentioner ibland leda till det motsatta – disempowerment.

– Handeln som näringsgren är ett optimalt undersökningsfält när det gäller empowerment på grund av den stora betydelsen de anställda har för företagens resultat, säger stipendiaten Linda Weidenstedt, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet. I projektet kommer anställda inom handelsföretag att delta i en kvantitativ studie (enkätundersökning) för att belysa påverkan av empowerment ur olika synvinklar.

Linda menar att mångfalden bland de anställda inom handeln är en tillgång för att kunna förstå hur empowerment-strategier tas emot på olika sätt och öka kunskapen om hur arbetsplatser ska kunna tillgodogöra sig de positiva delarna av empowerment för ökad prestation och trivsel.

Namn: Linda Weidenstedt

År: 2016

Typ: Doktorand