Innovationer och lönsamhet

En butiks lönsamhet är det som avgör om den överlever eller inte. Forskning på det ekonomiska resultatet – i ”kronor och ören” – i butik är dock inte så vanligt. Men denna kunskap är mycket viktig och uppskattad av de som arbetar i branschen.

Namn: Mikael Hernant

År: 2009

Typ: Post doc

Mikael Hernant, Handelshögskolan i Stockholm, undersökte i sin avhandling ett empiriskt material på 168 supermarkets resultat- och balansräkningar och förklarade hur olikheter i försäljningsvolym, produktivitet (till exempel försäljning per arbetstimme, försäljning per kvadratmeter), bruttovinst, kostnader, vinst och lönsamhet; förklaras av olikheter i lokal konkurrens, butikens konkurrensstrategi och butikens storlek.

– Resultaten har haft praktiska implikationer för rekryteringen av butikschefer och butikspersonal, berättar Mikael. Under vissa marknadsbetingelser skall produktivitetsrelaterade egenskaper prioriteras, medan andra mera serviceorienterade egenskaper skall prioriteras under andra betingelser.

Mikael kommer nu att fortsätta att studera effekten av tre olika ”innovationer” på butikers försäljning, produktivitet, vinst och lönsamhet. Dessa ”innovationer” är (1) kundspecifik marknadskommunikation, det vill säga riktade och personliga erbjudanden till kund baserat på information om kundens preferenser, (2) self-scanning, och (3) automatiska beställningssystem i butik, det vill säga datorstödd orderframställning och orderläggning.

Namn: Mikael Hernant

År: 2009

Typ: Post doc