Avancerade logistiklösningar

Genom att studera företag som infört avancerade logistiklösningar kan förståelse skapas kring vilka drivkrafter företagen hade för att införa logistiklösningarna, vilka hinder som var tvungna att överbryggas och hur det genomfördes, samt vilka effekter som erhölls på kort och lång sikt.

Namn: Fredrik Stahre

År: 2009

Typ: Doktorand

Syftet med doktoranden Fredrik Stahres, Linköpings universitet, forskning är att bättre förstå vilka barriärer som hindrar logistikutvecklingen och vilka förutsättningar som krävs för att företag ska kunna tillgodogöra sig avancerade logistiklösningar.

Det är viktigt att både förstå drivkrafter, hinder och vilka förutsättningar som krävs samt effekterna av den mer avancerade logistiken – inte bara operativa effekter avseende kostnader och leveransservice utan även logistiska mervärden som strategisk flexibilitet, informationstransparens, logistiken som kunderbjudande, merförsäljning och ökad konkurrenskraft.

Namn: Fredrik Stahre

År: 2009

Typ: Doktorand