Den snabba e-handeln – en motsats till den hållbara e-handeln?

status:
pågående

E-handeln har ökat explosionsartat under senare år, och står för drygt 20% av total detaljhandel. Samtidigt som e-handeln är en fantastisk möjlighet för handelsföretag och konsumenter, så innebär den en rad hållbarhetsutmaningar. Detta projekt fokuserar på en sådan, nämligen miljömässigt hållbara leveransalternativ till konsumenter.

Frågan miljömässigt hållbara leveransalternativ är högaktuell, och har uppmärksammats av såväl regeringen, e-handlare, forskare och märkningsorganisationer. Att så stort fokus ligger på denna fråga kan bland annat förklaras med att e-handelsdistribution är den mest ineffektiva och miljöbelastande delen av logistikkedjan, och åtgärder är därmed nödvändiga.

Samtidigt som viljan att uppnå miljömässigt hållbar e-handelsdistribution är stor, verkar förväntningarna på snabbhet bara öka. E-handlare konkurrerar om konsumenterna med erbjudande om snabba leveranser. Distributörer, som sköter leveranserna till konsument, konkurrerar i sin tur om att få utföra snabba leveranser åt e-handlare. Snabbheten står dock i stark kontrast till forskning som visat att längre tidsramar ger bättre planeringsmöjligheter, effektivare och mer hållbara logistikflöden. Trots att många har studerat vad som innefattar miljömässigt hållbar e-handelsdistribution så finns det förvånansvärt lite fokus på just tidsaspekten.

Projektets syfte är därför att öka förståelsen för hur tidskraven i e-handeln påverkar möjligheten till miljömässigt hållbar e-handelsdistribution. Projektets frågeställningar innefattar: 1) Vilka olika typer av tidskrav finns inom e-handelsdistribution, från e-handlare, konsument och distributör?; 2) Vilka faktorer motverkar och driver på tidskrav?; 3) Vilka faktorer motverkar tidskrav som möjliggör miljömässigt hållbar e-handelsdistribution?; och 4) Hur kan e-handelsaktörer möjliggöra miljömässigt hållbar e-handelsdistribution genom fördjupad kunskap om tidskravens påverkan?

Projekttitel

Den snabba e-handeln – en motsats till den hållbara e-handeln?

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektledare

Uni Sallnäs

Linköpings universitet

Övriga projektdeltagare

Sara Rogerson

RISE

Vendela Santén

RISE

Beviljat anslag

1 675 800

Tidsplan

december 2023 - november 2025