tisdag 27 mars 2018

Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar Handelsrådet i mars en utlysning för planeringsanslag.

Program

Handeln idag och i framtiden
Katrin Dagergren
, Svensk Handel, och Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund, orienterar kring handeln idag och i framtiden beträffande arbetsmiljö och säkerhet.

Varför en utlysning?
Lena Strålsjö informerar kring kunskapsläget och själva utlysningen

Matchmaking
Deltagande forskare och näringsliv knyter kontakter kring kommande möjliga projekt

Hållbart arbete
Kristina Palm, forskare på KI och KTH berättar om forskningsprojektet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”

Avslutande frågor

Lunchsmörgås

Om utlysningen

På arbetsmiljöområdet finns stora kunskapsluckor och forskningsbehov i handelssektorn. För att stimulera till mer forskning på området öppnar Handelsrådet den 2 mars en utlysning för planeringsanslag.

Utlysningen har en budget på totalt 1 miljon kronor och målet är att finansiera tio planeringsanslag om max 100 000 kronor vardera. Utlysningen öppnar 2 mars och stänger 15 maj i år.

Huvudsökande skall vara disputerad forskare knuten till ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut. Vi ser dock gärna medsökande och tänkt samverkan från bransch och direkta företag.