fredag 16 november 2018

Anställningsbidrag i handeln

Frukostseminariet baseras på ett forskningsprojekt som syftar till att utreda vilka typer av företag inom handeln som använder anställningsbidrag. Inom vilka delar av handeln är de vanligast förekommande (dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, fackhandel, lager etc.) och hur skiljer sig företagen åt i termer av antal anställda, omsättning och förekomst av kollektivavtal? I projektet har även arbetsgivarnas skäl för att anställa genom anställningsbidrag undersökts, samt vilka typer av arbeten som bidragsanställda utför inom handeln.

Med anställningsbidrag menas anställningar där hela eller delar av lönekostnaden betalas av någon annan än arbetsgivaren. Anställningsstödet syftar till att öka efterfrågan på arbetskraft som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid genom kompensation i form av direkta stöd, återbetalda arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag.

Talare:
Olle Frödin är docent i sociologi vid Lunds universitet. Han har de senaste åren bedrivit forskning om arbetskraftsmigration till den svenska arbetsmarknaden. För närvarande bedriver han ett projekt finansierat av Handelsrådet som fokuserar på anställningsbidrag i handeln.
Johan Davidson är chefsekonom på Svensk Handel, en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.
Stefan Carlén är chefsekonom på Handelsanställdas förbund, ett fackförbundet inom LO med medlemmar från främst handeln och andra närbesläktade områden.

Tid och plats:
Fredagen den 16 november kl. 08:00-09:30 (en lättare frukost serveras från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30).
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

Anmälan sker senast den 14 oktober

Frågor om seminariet besvaras av:
Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28
Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46

Välkommen!