Internationellt

Handelsrådet arbetar med att stärka den svenska handelns röst i relevanta internationella sammanhang och fora.

Gruppen för internationella frågor arbetar med:

  • Att ha ett regelbundet meningsutbyte inför mötena i EU:s sociala dialog.
  • Att identifiera gemensamma intressefrågor med internationell koppling.
  • Omvärldsbevakning gällande internationella frågor för handeln.

Den partsgemensamma gruppen som verkar inom ramen för Handelsrådet syftar till att – i de fall där så är möjligt och önskvärt – driva gemensamma frågor samt ha en gemensam agenda.

Internationella frågor som rör handeln hanteras av den av Handelsrådet bildade Handelns Internationella råd som består av sex personer från Handelsrådets ägarorganisationer; tre vardera från arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. Gruppen initierar projekt, anordnar aktiviteter och annat i samarbete med Handelsrådets kansli.