Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Aktuell utlysning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning relevant för handelsnäringen

Ansökningsportal

Handelsrådets utlysning 2020
Den 1 december öppnar Handelsrådets nästa utlysning för forskningsprojekt 2020 ”Forskning relevant för handeln”– en möjlighet att skicka in korta idéskisser för nya forskningsprojekt brett för handelsnäringen. Deadline steg 1 är den 15 januari 2020 och skissen skickas in via vår ansökningsportal. Det är liksom tidigare en utlysning i flera steg och besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2020.

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort. Det är en utlysning i tre steg och huvudfokus är att få fram forskningsprojekt med en nära kontakt med branschen.

Tidigare utlysning 2019
Beviljade projekt, september 2019. Läs mer här: Beviljade projekt 2019

Utlysningen 2018/19 har det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln”. Handelsrådet har dock inom ramen för detta tema identifierat fyra områden som kommer att prioriteras extra vid bedömningen av ansökningar; Branschglidning och nya affärsmodeller, Innovation inom handeln, Informellt lärande inom handeln samt säkerhet inom handeln.
Läs mer här:
Forskning relevant för handelsnäringen

Vi har successivt infört starkare krav på dialog med branschen, till exempel genom obligatoriska referensgrupper för alla forskningsprojekt och ett nytt bedömningssystem för forskningsansökningar med betydligt större involvering från branschen har tagits fram. Handelsrådets bedömningskriterier bygger på potential, metod och genomförande, kommunikation och resultatförmedling samt kompetens i projektet.

Framgångsfaktorer:

  • Tydlig beskrivning av projektets potential för näringen, det vill säga vad projektet kan förväntas leverera i form av applicerbara resultat och en tydlig kommunikationsplan för de främsta mottagarna av resultaten.
  • Medverkan av aktörer från både akademi, samhälle och näringsliv.
  • Medfinansiering från branschen, gärna i form av engagemang och tid.
  • Relevant referensgrupp.

Det är en utlysning i tre steg där den sökande i första steget lämnar in en kort idéskiss, vilken bedöms av en bedömargrupp med experter från både akademi och bransch. De sökande som går vidare till steg två (cirka 20 stycken) ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. De starkaste ansökningarna ( cirka åtta stycken) kallas till en slutgiltig intervju där projektgruppen får en möjlighet att presentera projektet och projektgruppen för Handelsrådets FoU-utskott.

Tidplan

1 dec till 31 januari             Steg 1 är öppet för idéskisser.

1 feb till 15 mars                Beredning och beslut steg 1.

20 mars till 15 maj              Steg 2 är öppet för fullskalig ansökan för beviljade idéskisser.

15 maj till 30 juni               Beredning och beslut steg 2.

27–28 aug                           Intervjuer med topprankade ansökningar.

15 sep                                 Beslut om projektfinansiering.

Prenumerera på nyhetsbrev